Nacházíte se: 
Kotle » Dotace na kotle

Dotované kotle pro kotlíkové dotace

Kotlíková dotace 2014-2020

 • Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu
 • Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY KRAJE

 • Celková alokace 9 mld. Kč (výměna minimálně 80 tisíc kotlů)
 • 3 cykly výzev (vždy po 2 letech s možným překryvem)
 • Alokace na 1. výzvu celkem pro všechny kraje: 3 mld. Kč a v následujících letech ještě dalších 6 mld. Kč

Příjemci podpory:

 • Určen pro majitele rodinných domů, jejichž domy jsou vytápěny kotly na pevná paliva s ručním přikládáním
 • S předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
 • Nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.

Předmět podpory:

 • kotel na pevná paliva (EKODESIGN - emisní tř. 5+) s automatickým přikládáním
 • kotel na pevná paliva na ruční přikládání (podmínkou je akumulační nádrž o objemu min. 55 l/kW instalovaného výkonu)
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo
 • instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (vždy jen v kombinaci výše uvedeným zdrojem tepla)
 • „mikro“ energetická opatření u rodinných domů, které nesplňují klasifikaci energetické náročnosti budovy úroveň C – úsporná, nebo nežádají o podporu programu Nová zelená úsporám

Mikro energetická opatření

Číslo
opatření

Typ opatření

1

Zateplení střechy nebo půdních prostor

2

Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3

Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4

Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

5

Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)

6

Dílčí výměna oken

7

Výměna vstupních nebo balkonových dveří

8

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

9

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

Výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě kotle spalujícího pouze uhlí
 • 75 % způsobilých výdajů v případě kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
 • 80 % způsobilých výdajů v případě tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu (obnovitelné zdroje energie)

Výše podpory dle vynaložených způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů 150.000 Kč.

Příklad finančního příspěvku:

Výměna kotle na biomasu v obci se zhoršenou kvalitou ovzduší, bez dalšího příspěvku kraje a obce.

Zdroj finančního příspěvku

Výše příspěvku v %

Výše příspěvku v Kč

Dotace EU (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu)

80

120 000

Dotace EU (bonus za území)

5

7 500

Příspěvek kraje

?

?

Příspěvek obce

?

?

Prostředky fyzické osoby

15

22500

CELKEM

100

150 000

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle, tepelného čerpadla, solární termické soustavy,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem; vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (předkládá se pouze v případě nerealizace „mikro“ energetického opatření, výsledkem musí být třída „C“ nebo lepší).
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací „mikro“ energetických
 • opatření (lze provádět i svépomocí – v tomto případě je způsobilým výdajem pouze materiál).
 • Projektová dokumentace (není povinná)
 • Služby energetického specialisty zde (presmerovani na kontakty)

Předmětem podpory nebude:

 • Výměna stávajícího starého plynového kotle za nový kondenzační plynový kotel (vždy musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • Výměna stávajících kamen
 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • Výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
 • Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám (od 1.1.2009) a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím