Prohlídky kotlů
Nacházíte se: 
Kotle » Dotace na kotle » Hlavní město Praha

Kotlíková dotace Praha

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRAHA  2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2,
Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V jejich gesci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  • „mikro“ energetická opatření.

Praha kraj vyhlašuje VÝZVU 

k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ (dále jen „dotační titul“) v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.

Cílem dotačního titulu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území kraje.

1. HARMONOGRAM VÝZVY  ROK 2016

Příjem žádostí: od 21. 03. 2016

Ukončení přijímání žádostí: 29. 12. 2016 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve)

Podání žádosti: Žádosti se podávají na hlavní podatelně MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí)

Odkaz na webové stránky kraje: portalzp.praha.eu

Užitečné odkazy: Státní fond životního prostředí  - seznam registrovaných výrobků a další informace www.sfzp.cz

Dokumentace k podání žádosti: